Bảng giá mới

iPhone 11
IPHONE 11 - 64GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 93 ONLY BODY
IPHONE 11 64GB  VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
 
IPHONE 11 - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 91 ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
 iPhone 11 Pro 
11 PRO - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 91 ONLY BODY
11 PRO - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
11 PRO - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
11 PRO - 64GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
11 PRO - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
11 PRO - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 11 PRO - 256GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
11 PRO - 256GB   VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
iPhone 11 Pro Max
11 PRO MAX 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 88
ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100
ONLY BODY
 
11 PRO MAX 256GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100
ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92
ONLY BODY
 
11 PRO MAX 512GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100
ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100
ONLY BODY
iPhone 12
IPHONE 12 - 64GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% 9.500.000 J/A PIN 93 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 9.500.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% 9.500.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% 9.700.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT J/A PIN 92 ONLY BODY
 
IPHONE 12 - 128GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT J/A PIN 97 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% 10.600.000 J/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT J/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT J/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT J/A PIN 90 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT J/A PIN 92 ONLY BODY
 
iPhone 12 Pro
IPHONE 12 PRO - 128GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 11.300.000 LL/A PIN 91 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 11.500.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% 11.500.000 LL/A PIN 91 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 11.600.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 11.800.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
IPHONE 12 PRO - 256GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 12.400.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 256GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 12.500.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
 
IPHONE 12 PRO - 512GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 12.900.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 512GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 12.900.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
iPhone 12 Pro Max
12 PRO MAX - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
12 PRO MAX - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
12 PRO MAX - 128GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
12 PRO MAX - 128GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
 
12 PRO MAX - 256GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 14.300.000 LL/A PIN 91 ONLY BODY
12 PRO MAX - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 14.700.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
12 PRO MAX - 256G BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% 14.900.000 CH/A PIN 100 ONLY BODY
12 PRO MAX - 256G GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
 
12 PRO MAX - 512GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 14.900.000 LL/A PIN 91 ONLY BODY
12 PRO MAX - 512GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 15.200.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
12 PRO MAX - 512GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 15.300.000 LL/A PIN 91 ONLY BODY
12 PRO MAX - 512G BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% 15.300.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
12 PRO MAX - 512G BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% 15.500.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
12 PRO MAX - 512G GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 15.500.000 LL/A PIN 92 ONLY BODY
12 PRO MAX - 512G GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 15.700.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY

 

iPhone 13 
IPHONE 13 - 128GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 13 - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 90 ONLY BODY
IPHONE 13 - 128GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 13 - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 89 ONLY BODY
IPHONE 13 - 128GB HỒNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 89 ONLY BODY
IPHONE 13 - 128GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
iPhone 13 Pro
IPHONE 13 PRO - 128GB  GRAP ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 128GB SILVER
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 90 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 128GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% 15.300.000 LL/A PIN 94 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 128GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 15.400.000 J/A PIN 93 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 128GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 15.600.000 J/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 128GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT J/A PIN 100 ONLY BODY
 
IPHONE 13 PRO - 256GB GRAP ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 91 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 256GB SILVER
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 92 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 256GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% 16.400.000 LL/A PIN 94 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 256GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 93 ONLY BODY
IPHONE 13 PRO - 256GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
iPhone 13 Pro Max
13 PRO MAX - 128GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 13 PRO MAX - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 94 ONLY BODY
13 PRO MAX - 128GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 93 ONLY BODY
13 PRO MAX - 128GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
13 PRO MAX - 128GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
13 PRO MAX - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 93 ONLY BODY
 13 PRO MAX - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 98 ONLY BODY
13 PRO MAX - 256GB BLUE
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT ZP/A PIN 93 ONLY BODY
13 PRO MAX - 256GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT ZP/A PIN 93 ONLY BODY
13 PRO MAX - 256GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 95 ONLY BODY
 
iPhone 14 Plus
14 PLUS - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% 15.600.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
 14 PLUS - 128GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
14 PLUS - 128GB TÍM
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 98 ONLY BODY
14 PLUS - 128GB XANH
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
14 PLUS - 128GB TRẮNG
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100  ONLY BODY
14 PLUS - 128GB VÀNG
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100  ONLY BODY
 
 14 PLUS - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 100% 15.900.000 LL/A ACTIVED ONLY BODY
 
iPhone 14 Pro
14 PRO - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
14 PRO - 128GB TRẮNG
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 98 ONLY BODY
 14 PRO - 128GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
14 PRO - 128GB TÍM
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
iPhone 14 Pro Max
14 PRO MAX - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 21.800.000 LL/A PIN 94 ONLY BODY
14 PRO MAX - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 22.000.000 LL/A PIN 99 ONLY BODY
14 PRO MAX - 128GB TRẮNG
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 14 PRO MAX - 128GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
14 PRO MAX - 128GB TÍM
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 97 ONLY BODY
 
14 PRO MAX - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 22.700.000 LL/A PIN 91 ONLY BODY
14 PRO MAX - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 22.900.000 LL/A PIN 97 ONLY BODY
 14 PRO MAX - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 98 ONLY BODY
14 PRO MAX - 256GB GOLD
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
14 PRO MAX - 256GB TÍM
ZIN ĐẸP NEW 99% 23.300.000 LL/A PIN 94 ONLY BODY
14 PRO MAX - 256GB TÍM
ZIN ĐẸP NEW 99% 23.500.000 LL/A PIN 99 ONLY BODY
 
14 PRO MAX - 512GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 14 PRO MAX - 512GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
14 PRO MAX - 512GB GOLD
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 99 ONLY BODY
14 PRO MAX - 512GB TÍM
ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 99 ONLY BODY

 

 

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CŨ ZIN TẤT CẢ 99%

Máy Zin Nguyên Bản Apple, Không Thay Thế Linh Kiện

Hàng Chuẩn Đẹp 99%, Không Thay Vỏ, Không Ép Kính

Bao Test 20 Ngày - 1 ĐỔI 1 Tất cả Sản phẩm.

Không BH các trường hợp mất nguồn, icloud , IMEI , Treo cáp

BH Màn Hình 3 ngày , Cảm Ứng 7 ngày khi còn tem

=================================

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH MÁY NGUYÊN SEAL
CHƯA ACTIVE = Bao test 03 ngày tính từ ngày hoạt động
ACTIVE RỒI = Bao test 07 ngày tính từ ngày Bán
Không BH các trường hợp mất nguồn, icloud
* Kiểm tra ngoại hình trước khi hoạt động
Không BH màn hình, Cảm ứng, Mất nguồn
Máy Nguyên seal acti = sim Việt Nam
  1.  

   

   

   

   

   

  15 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế
  TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T Trạng PART X - Xứ Ghi chú
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 -  512GB BLACK VN 39.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 -  512GB BLUE VN 39.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 -  512GB WHITE  VN 39.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 -  512GB NATUR  VN    39.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 -  512GB NATUR  ZP 39.000.000 Chưa Active 1 sim SING Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 512GB NATUR  ZP 39.000.000 Actived 20/10  1 sim SING Không BAO TEST - BH có phí

   

  15 Pro Max 1TB - Nguyên Seal - Quốc Tế
  TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T Trạng PART X - Xứ Ghi chú
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLACK VN 45.500.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLUE VN 45.500.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB WHITE  VN 45.500.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB NATUR  VN    45.500.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB NATUR  ZP 45.500.000 Chưa Active 1 sim SING Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB NATUR  ZP 45.500.000 Actived 20/10  1 sim SING Không BAO TEST - BH có phí

   

  15 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế
  TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T Trạng PART X - Xứ Ghi chú
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN 33.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE VN 33.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE  VN 33.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  VN    33.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  ZP 33.000.000 Chưa Active 1 sim SING Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  ZP 33.000.000 Actived 20/10  1 sim SING Không BAO TEST - BH có phí